Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Homepowrót

Spaliœmy spokojnie... Humm czy my kiedykolwiek spaliœmy spokojnie? Naaah chyba zdarza³o siê nam parê razy. Gdy cz³owiek na chwile zapomina o tym, ze jest organizmem ¿yj¹cym w takiej a nie innej rzeczywistoœci i na chwilê zapomina o straszyd³ach na korytarzu, zaczajonych w ciemnych zakamarkach to potrafi zasn¹æ spokojnie.
No i wtedy zapadamy w ten ciemny, lepki i gêsty budyñ, który nazywamy snem i co w nim znajdujemy?
zamkniête drzwi
pistolet
dziewczynka bez twarzy, a raczej sama jej obecnoϾ
drzwi, to coœ z drzwiami by³o nie tak, cos za nimi by³o
ucieczka ucieczka
panika
poszukiwanie
parê bajeranckich wybuchów

co tam jeszcze......
A tak!

lataj¹cy tu¿ nad ziemi¹ komuniœci-upiory
oraz te poszukiwania, te gor¹czkowe poszukiwania.
Ale to ju¿ chyba by³ inny budyñ, nie mniej lepki od pierwszego i nie mniej czarny.


Wiesz...Fotel bujany jest nadal pusty a mimo to nadal chce mi siê œmiaæ...

W ka¿dym b¹dŸ razie Umarlaki wracaj¹ do regularnych aktualizacji- Œwie¿e zw³oki dowo¿one w ka¿dy poniedzia³ek i pi¹tek- smaczne i po¿ywne, w sam raz dla waszego m³odszego rodzeñstwa i kuzynostwa.
Wraz z nowymi komiksami w tej rubryce bêdê ró¿ne rzeczy pisa³, wiêc warto j¹ równie¿ obserwowaæ.

Wszelkie pytania i sugestie s³aæ bez oporów na mr.jt@op.pl

A jak wasze budynie smakowa³y?
Powered by Smackjeeves.com ||