Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» News Archives - powrót

February 4th, 2008, 7:07 am

powrót

Spaliœmy spokojnie... Humm czy my kiedykolwiek spaliœmy spokojnie? Naaah chyba zdarza³o siê nam parê razy. Gdy cz³owiek na chwile zapomina o tym, ze jest organizmem ¿yj¹cym w takiej a nie innej rzeczywistoœci i na chwilê zapomina o straszyd³ach na korytarzu, zaczajonych w ciemnych zakamarkach to potrafi zasn¹æ spokojnie.
No i wtedy zapadamy w ten ciemny, lepki i gêsty budyñ, który nazywamy snem i co w nim znajdujemy?
zamkniête drzwi
pistolet
dziewczynka bez twarzy, a raczej sama jej obecnoϾ
drzwi, to coœ z drzwiami by³o nie tak, cos za nimi by³o
ucieczka ucieczka
panika
poszukiwanie
parê bajeranckich wybuchów

co tam jeszcze......
A tak!

lataj¹cy tu¿ nad ziemi¹ komuniœci-upiory
oraz te poszukiwania, te gor¹czkowe poszukiwania.
Ale to ju¿ chyba by³ inny budyñ, nie mniej lepki od pierwszego i nie mniej czarny.


Wiesz...Fotel bujany jest nadal pusty a mimo to nadal chce mi siê œmiaæ...

W ka¿dym b¹dŸ razie Umarlaki wracaj¹ do regularnych aktualizacji- Œwie¿e zw³oki dowo¿one w ka¿dy poniedzia³ek i pi¹tek- smaczne i po¿ywne, w sam raz dla waszego m³odszego rodzeñstwa i kuzynostwa.
Wraz z nowymi komiksami w tej rubryce bêdê ró¿ne rzeczy pisa³, wiêc warto j¹ równie¿ obserwowaæ.

Wszelkie pytania i sugestie s³aæ bez oporów na mr.jt@op.pl

A jak wasze budynie smakowa³y?


Comments:

móóóóó¿gi (Guest), February 4th, 2008, 9:44 am


sry ale tego siê nie robi zimnymi patyczkami tylko panem odkurzaczem :3

Nero (Guest), February 5th, 2008, 11:11 am


J.T...tylko nie mów, ¿e jeste¶ przeciwnikiem aborcji...

mooæKa (Guest), February 28th, 2008, 5:12 pm

rzenada
chyba robi³eœ 3 rzeczy naraz sra³eœ pisa³eœ i mia³eœ gor¹czkê ¿e wali³eœ takie bzdury
chyba ci sie wszystko pojeba³o do kupy
wal sie

PArobek (Guest), April 15th, 2008, 1:46 pm


Co¶ nie¶mieszny dowcip z tymi aktualizacjami...

Sufrage (Guest), May 21st, 2008, 11:28 am

maturzy¶ci do piór, pasta do zêbów!
apokalipsa=matury?;)

Sqpnio (Guest), May 30th, 2008, 9:48 am

No gdzie?
No gdzie nowe odcinki?

zgnity (Guest), June 23rd, 2008, 4:12 pm

HELLo
HELLo czy ktos tu jeszcze zyje ?

Sqpnio (Guest), August 4th, 2008, 10:06 am

:/
Sami nieumarli.

Kostuchna (Guest), October 26th, 2009, 11:35 am


nic nowego nie widaæ..

mój budyñ? hm..
ból, deszcz, zawroty g³owy.
u¶miech.

TR (Guest), November 12th, 2009, 7:53 am


Czy¿by,czy¿by,czy¿by wielki powrót ?! aaa ! :)Powered by Smackjeeves.com ||