Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» News Archives - Zielonkawa trójeczka na horyzoncie

May 13th, 2007, 7:02 am

Zielonkawa trójeczka na horyzoncie

Czas nieub³aganie leci. Owszem, nie da siê temu zaprzeczyæ- przypominaj¹ nam o tym rosn¹ce w³osy, pojawiaj¹ce siê zmarszczki, drêtwiej¹ce palce, wrastaj¹ce paznokcie, przybywaj¹ce blizny i bruzdy oraz brodawki-, czyli zu¿ycie miêska, na jakim siê, na co dzieñ poruszamy po œwiecie. Wszyscy wiemy, ¿e jak siê miêsko zu¿yje to ju¿ za daleko nie zajdziemy, i trzeba bêdzie odsapn¹æ.
Na trochê.
Na d³u¿ej.
Na doœæ d³ugo.
Ale niektórzy niepokorni, majê ten komfort, ¿e wstaj¹ po drzemce, rozci¹gaj¹ siê i raŸno id¹ dalej przed siebie w poszukiwaniu przygód. Tak, wszyscy ich znamy i siê boimy. Mijamy ich, na co dzieñ na ulicy w klubach, w sklepach. Czujemy niekiedy ich niezwykle blisko, tu¿ tu¿ przy nas. Co byœmy nie zrobili bêdziemy nadal skazani do ¿ycia wœród nich- musimy jakoœ znieœæ sw¹d ich zu¿ytego miêsa. A jak wiadomo, gdy miêso siê zu¿yje to wszelkie miêœnie przestaj¹ dzia³aæ- w³¹cznie z sercem- Nie potrzebuj¹ takim sposobem odczuwanie czegokolwiek- po drzemce jest to ju¿ niepotrzebne.
Umarlaki- po trzech latach obserwowania mo¿na dojœæ do zatrwa¿aj¹cego wniosku, ¿e ich liczba stale wzrasta, zape³niaj¹c szarym œmierdz¹cym i martwym pochodem ulice miast, biurowce, fabryki, gie³dy, mównice i puste domy, gdzie nie warto siê do siebie nawzajem odzywaæ, bo Martwa cisza swoj¹ przygniataj¹cym ciê¿arem zabija ka¿d¹ konwersacjê.
W³¹czaj¹c wiadomoœci trzeba wk³adaæ kalosze, bo iloœæ krwi wylewaj¹cej siê z ekranu zalewa nam za ka¿dym razem pod³ogê du¿ego pokoju.
Wychodz¹c na ulicê przejêci niekiedy paranoidalnym wrêcz strachem, zamiast parasola bierzemy no¿e b¹dŸ inn¹ broñ, aby byæ szybszym od potwora patrz¹cego na nas z tych ciemnych, mokrych zau³ków- i rozwaliæ mu mózg, zanim on zrobi to nam.

3 lata- odk¹d pierwsza krecha pad³a na kartce, aby pokazaæ nieco tego, co siê z nami dzieje- i szczerze powiedziawszy, nadal jest to œmieszne. No, bo czy widz¹c taki cannibal show mo¿na wytrzymaæ bêd¹c obojêtnym? Nie za bardzo, a w ka¿dym b¹dŸ razie ma³o, kto potrafi.
Albo obserwuj¹c morze krwi strzelimy sobie w ³eb z rozpaczy, albo wyci¹gniemy ¿ó³ciutki ponton i pop³yniemy przez ten czerwony ocean zanosz¹c siê serdecznym œmiechem, docieraj¹c na koñcu do wyspy sympatii. Byle nie zaton¹æ w nim.

No to p³yñmy i ¿artujmy sobie, popijaj¹c sok z palemk¹, gdy woko³o po¿oga-, bo ile mo¿na p³akaæ? B¹dŸmy wyspami sympatii- wtedy inni bêd¹ mogli siê na nas schroniæ przed martwymi hordami.

Najbli¿sze dni bêd¹ okraszone goœcinnymi odcinkami autorstwa innym netowych ciskatorów- zabawnie bêdzie zobaczyæ jak to widz¹ inni autorzy.
Pozatym, trzymajcie rêkê na pulsie i wypatrujcie innych atrakcji. Hyh, to ju¿ 3 lata!
Przypominam, ¿e wszelki kontakt jest pod adresem: mr.jt@op.pl

Pozdrawia szef kuchni

-J.T.


Comments:

Liberator (Guest), May 15th, 2007, 7:14 pm

...
Gratulacje :) Oby wszystkim uda³o siê doj¶æ do takiej rocznicy i poziomu :]

Fajny przycisk do toplisty ;]Powered by Smackjeeves.com ||