Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» News Archives - S³oñce i wakacje

July 20th, 2007, 1:16 pm

S³oñce i wakacje


-„Co widzisz teraz z okna?”
-„innych ludzi wygl¹daj¹cych z okien”
-„I co widz¹?”
-„To samo co ja- ludzi wygl¹daj¹cych z okna”


---------------------------------------------------


Na wakacje wyje¿d¿am na dwa najbli¿sze tygodnie- dlatego wiêc na ten czas krypta umarlaków trochê zaœmierdnie od braku œwie¿ego powietrza.
Tymczasem polecam zajrzeæ na stronie Net kolektywu, poniewa¿ materia³ do drugiego numeru mamy ju¿ skompletowany i powoli bierzemy siê do dalszej pracy, jednymi s³owy idziemy do przodu, a wy bêdziecie mieli co czytaæ
And everybody’s happy!

Do us³yszenia.
Powered by Smackjeeves.com ||