Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» News Archives - Ziemniaki

August 27th, 2007, 11:06 am

Ziemniaki

Opiekane ziemniaczki. Tak. Prosta sprawa. Kroimy, obieramy i wsadzamy do piekarnika a na koniec pa³aszujemy. Wróæmy na razie do momentu krojenia i obierania. Nic nadzwyczajnego- wzi¹æ nó¿ i oddzieliæ skórê od reszty tkanki ziemniaka. Oddzieliæ skórê.
Parê razy zastanawia³em siê jakby to by³o gdyby ziemniaki, marchewki, jab³ka i reszta zieleniny spo¿ywczej potrafi³y to wszystko odczuwaæ jak je kroimy i przypiekamy. Tyle tylko, ¿e nie umiej¹ nam tego powiedzieæ, ¿e je to zabija. Nie chodzi mi tu bynajmniej o ekstremalny wegañski altruizm, ale o wyobra¿enie sobie takiej sytuacji:

Jesteœ w klatce wraz z kilkoma ludŸmi. Nie mo¿esz siê ruszyæ ani nic powiedzieæ. Totalnie nic. Ca³kowity parali¿ i bezw³ad. Mimo to zachowujesz pe³n¹ œwiadomoœæ i odbierasz bodŸce normalnie, Klatka zostaje otwarta z góry i nagle jakaœ wielka, t³usta ³apa siêga po twojego kumpla. Przygl¹dasz siê przez prêty co dzieje siê z nim dalej. Bezw³adny kumpel zostaje pokrojony na gigantycznej desce przez jakiegoœ olbrzymiego, monstrualnego francuskiego kucharza, pierdol¹cego cos w stylu „semanifiq!”. Kucharz wrzuca potem krwawe szcz¹tki twojego kumpla do garnka i gotuje smaczn¹ zupkê.
Przygl¹dasz siê temu wszystkiemu, wiedz¹c doskonale co ciê za chwilê spotka i bezczynnie czekasz a¿ œmierdz¹ca czosnkiem ³apa siêgnie po ciebie i zacznie ciê kroiæ równiutko na deseczce. I nie mo¿esz nawet wrzasn¹æ.

Nic nowego- owszem. No, bo ile ludzi ma koszmar, ¿e budz¹ siê na stole operacyjnym z pe³na œwiadomoœci¹ i zdolnoœci¹ odczuwania bodŸców, podczas gdy s¹ ca³kiem sparali¿owani i nie mog¹ odezwaæ siê do lekarzy, którzy bez czekania rozpoczynaj¹ wielogodzinn¹ operacjê? Ca³kiem ciekawie pokazano to w horrorze „Room 6”, bardzo fajnym drugoligowym horrorze o psychodelicznym, nawiedzonym szpitalu (scena z wysysaj¹cymi krew i zjadaj¹cymi pacjentów pielêgniarkami mo¿e zapaœæ w pamiêæ).

Ale skoro ju¿ jesteœmy przy gastronomiczno-kanibalistycznych klimatach to nie by³bym sob¹, gdybym nie podzieli³ siê sensacyjn¹ wiadomoœci¹, ¿e George A. Romero pracuje nad kolejn¹ czêœci¹ swojej sagi o zombie. Film bêdzie nosiæ tytu³ „Diary of the living dead”. Tutaj mo¿na obejrzeæ wywiad z re¿yserem i producentami na temat powstaj¹cego obrazu. Szykuje siê powrót do korzeni i klimatów z „Night of the living dead”. Jak dla mnie bomba. Aczkolwiek po screenach niepokoj¹ce wydaje nieobecnoœæ m³odzieniaszków lataj¹cych po lesie. Miejmy nadzieje, ¿e Grzegorz nie zrobi nam kolejnego m³odzie¿owego Slashera. Ale ma zaufanie moje i miliony innych fanów.
Przypomnia³em sobie ostatnio poprzedni film Romera, czyli „Land of the dead”, który dwa lata temu ogl¹da³em w kinie, i nadal zachwyca mnie ta ponura, postapokaliptyczna atmosfera i nieweso³a wizja ziemi opanowanej przez chodz¹ce zw³oki. Cudeñko. Charakteryzacja te¿ niczego sobie i porz¹dne miêsne efekty.
Jedno jest pewne Romero po stworzeniu legendarnej „Nocy ¿ywych trupów” jest jednym za najbardziej uznanych twórców kina gore z armi¹ naœladowców i kontynuatorów. Od jego „Nocy...” zacz¹³ siê sza³ na ostre filmy gore z zombie i motywami kanibalistycznymi. Doœæ ciekaw¹ formê przyjê³o to we W³oszech, gdzie powsta³ ca³y nurt kina kanibalistycznego.

Jednym z bardziej znanych re¿yserów w³oskich jest Lucio Fulci, którego twórczoœæ jest nie mniej kultowa w krêgach fanów ostrego horroru. Jego najbardziej znany film to „Zombie-the flesh eaters”uwa¿any za pseudo-sequel „Œwitu ¿ywych trupów” Romera. Film ten jest przez wielu uznawany za jeden z lepszych obrazów o zombie. Niestety jeszcze nie uda³o mi siego obejrzeæ- co niew¹tpliwie nadrobiê w najbli¿szym czasie.

Warto by by³o te¿ wspomnieæ o innym filmie, który wywo³a³ zaszokowanie wœród ogromu widzów na ca³ym œwiecie, czyli „Cannibal holocaust” zakazany w ogromnej iloœci krajów w oficjalnym obiegu. Obraz jest uznawany za najkrwawszy film w historii, (co jest zapewnie powiedziane na wyrost, bo filmów jest w œwiecie wiele i gdzieœ w undergroundowej dystrybucji znalaz³yby siê gorsze).
Film jest bogaty w niemo¿liwie realistyczne sceny mordów, kanibalizmu i tego rodzaju ró¿nych œmiesznostek. Sceny z zabijaniem zwierz¹t by³y krêcone z prawdziwymi zwierzêtami. Sceny zabójstw by³ dalece realistyczne, ¿e re¿yser musia³ pojawiæ siew s¹dzie w towarzystwie aktorów, aby rozwiaæ podejrzenia o morderstwo. Szaleñstwo :D
Ten film nie trafi³ na moje mentalne l¹dowisko jeszcze, bo relacje ogl¹daj¹cych go znajomych trochê mnie hamuj¹, ale zapewnie obejrzê w koñcu z czystej ciekawoœci.

Ale produkcje filmowe s¹ ró¿norakie i mo¿na natrafiæ na wiele chorych produkcji.

See ya!


Comments:

Bloodgod (Guest), August 28th, 2007, 12:03 pm


Nabra³em ochoty, aby i¶æ do kuchni i obraæ ziemniaki na obiad...

anka (Guest), August 30th, 2007, 11:46 am


to najpiêkniejszy pasek, jaki zosta³ stworzony w tym komiksie!!!!

nero (Guest), September 16th, 2007, 5:22 am


emmm...za zwierzêta to a¿ dziwne, ¿e w pace nie wyl±dowa³...Powered by Smackjeeves.com ||